Opracowania i raporty

Raport z projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” 2020-2023

Raport z działań projektu "Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja" zrealizowanego w latach 2020-2023. Raport podsumowuje funkcjonowanie Błękitnego Patrolu WWF oraz inne działania WWF Polska, działania Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz ochrony ssaków morskich oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, która zajmuje się ochroną wybranych gatunków ptaków morskich.

Badanie sezonowej i przestrzennej zmienności występowania morświnów

Opracowanie stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych z zastosowaniem metody pasywnego monitoringu. W strefie do 3 mil morskich od brzegu, wzdłuż całego polskiego wybrzeża, rozmieszczono sześćdziesiąt wykrywaczy morświnów typu C-POD. Uzyskane dane z lat 2020-2023 uzupełniają wcześniej zebrane informacje dotyczące występowania morświnów w polskiej części Bałtyku.

Wytyczne dla działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji morskich na ssaki morskie – hałas podwodny

Wytyczne wskazują jak hałas podwodny może wpływać na ssaki morskie i jakie działania winni podejmować inwestorzy żeby minimalizować jego negatywne oddziaływanie na foki i morświny.

Raporty z monitoringu tras migracji fok w 2023 r.

Jednym z działań w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” było wyposażenie rehabilitowanych i uwalnianych do środowiska fok w nadajniki satelitarne. Analiza danych z nadajników pozwala zdobyć informacje na temat aktywności fok, tras ich migracji oraz preferowanych siedlisk. Poniższy raport w sposób kompleksowy podsumowuje pozyskane w ten sposób dane na temat tras migracji fok w 2023 r.

Raporty z monitoringu tras migracji fok w 2022 r.

Jednym z działań w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” było wyposażenie rehabilitowanych i uwalnianych do środowiska fok w nadajniki satelitarne. Analiza danych z nadajników pozwala zdobyć informacje na temat aktywności fok, tras ich migracji oraz preferowanych siedlisk. Poniższy raport w sposób kompleksowy podsumowuje pozyskane w ten sposób dane na temat tras migracji fok w 2022 r.

Raporty z monitoringu tras migracji fok w 2021 r.

Jednym z działań w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” było wyposażenie rehabilitowanych i uwalnianych do środowiska fok w nadajniki satelitarne. Analiza danych z nadajników pozwala zdobyć informacje na temat aktywności fok, tras ich migracji oraz preferowanych siedlisk. Poniższy raport w sposób kompleksowy podsumowuje pozyskane w ten sposób dane na temat tras migracji fok w 2021 r.

Raport z bazy obserwacji ssaków i ptaków morskich w latach 2020-2023 (2023)

Raport stanowi podsumowanie obserwacji 4 gatunków ssaków morskich: foki szarej, foki pospolitej, foki obrączkowanej i morświna oraz 5 gatunków ptaków morskich: sieweczki obrożnej, ostrygojada, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej i rybitwy czubatej. Dotyczy on obserwacji z rejonu polskiego wybrzeża oraz polskich obszarów morskich, gromadzonych w bazie danych w latach 2020-2023 w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”.

Wytyczne dla ruchu łodzi turystycznych w rejonie ujścia Przekopu Wisły w celu minimalizacji płoszenia fok (2023)

Wytyczne zawierają ogólne zasady, które winny być przestrzegane przez kapitanów i załogi jednostek organizujących rejsy turystyczne w celu obserwacji fok w rejonie ujścia Wisły. Wynikają one z założenia, że to człowiek jest gościem w naturalnych siedliskach przyrodniczych i to on powinien dostosować się do otoczenia i zwierząt, które ten teren zamieszkują, w sposób nie zagrażający przyrodzie.

Fakty i mity na temat fok (2023)

Niniejsza broszura nie stanowi kompendium wiedzy na temat fok żyjących w Bałtyku. Jej celem jest odniesienie się do różnych pytań podnoszonych w trakcie spotkań dotyczących fok, jak i rozprawienie się z pewnymi mitami, które funkcjonują w odniesieniu do tych zwierząt. Broszura ma mieć charakter otwartego opracowania i być uzupełniania lub korygowana w miarę pojawiania się nowych pytań/mitów lub nowych informacji dotyczących fok w Morzu Bałtyckim.

Alternatywne narzędzia połowowe i możliwości ich zastosowania w polskiej części Morza Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych oraz przepisów krajowych i międzynarodowych (2022)

Alternatywne narzędzia połowowe to narzędzia rybackie (sieci, klatki itp.) służące do połowów ryb na morzu, które zostały zaprojektowane lub zmodyfikowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko przyłowu ssaków lub ptaków morskich, a jednocześnie zapewnić skuteczność połowów ryb gatunków docelowych. Niniejsza ekspertyza stanowi przegląd takich narzędzi, analizuje otoczenie prawne w jakim mogą być one wykorzystywane oraz przedstawia propozycje działań, które mogą być podjęte w celu upowszechnienia stosowania takich narzędzi.

Raport z projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” 2016-2020

Raport z działań projektu "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk" przeprowadzonych w latach 2016 - 2020. Raport podsumowuje patrole i inne prace wolontariuszy Błękitnego Patrolu, działania Stacji Morskiej na rzecz ochrony ssaków morskich oraz Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, która zajmuje się ochroną wybranych gatunków ptaków morskich.

Procedura postępowania z przyłowionymi ptakami i ssakami (2019)

W Morzu Bałtyckim największym zagrożeniem zarówno dla ssaków, jak i ptaków morskich, są narzędzia połowowe i związany z nimi przyłów. W polskich obszarach morskich wśród ssaków morskich najczęściej narażonych na przyłów są foki szare i morświny. Z przeprowadzonych obserwacji w polskich obszarów morskich wynika, że najczęściej przyławianymi ptakami morskimi są: lodówka (Clangula hyemalis), uhla (Melanitta fusca) i ogorzałka (Aythya marila). W załączonej procedurze znajdują się opisane metody postępowania z przyłowionymi lub znalezionymi na plaży zwierzętami żywymi lub martwymi.

Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna w Morzu Bałtyckim (2019)

W związku z rosnącym poziomem hałasu podwodnego w Morzu Bałtyckim w wyniku wzrostu intensywności działalności człowieka, do której zalicza się transport morski, budowę morskich farm wiatrowych, układanie rurociągów gazowych i naftowych, wydobycie paliw i innych surowców naturalnych, układanie kabli energetycznych, manewry wojskowe i związane z nimi detonacje broni konwencjonalnej czy turystykę motorowodną, presja na ekosystem Bałtyku i żyjące w nim organizmy jest coraz większa. Zachodzi tym samym konieczność, by każda aktywność ingerująca w naturalne środowisko morskie była uważnie oceniona pod względem krótko- i długotrwałych efektów jej oddziaływania, zastosowania odpowiednich środków mitygujących bądź wyeliminowania.

Przeprowadzenie analizy połowów w kwadracie rybackim S4 oraz zestawienie ich z połowami w polskich wodach Bałtyku w oparciu o dane pochodzące z sektora rybołówstwa

Szczegółowa analiza rybołówstwa w rejonie kwadratu rybackiego S4 objęła badania z wykorzystaniem danych pochodzących bezpośrednio z sektora rybołówstwa czyli z dzienników i miesięcznych raportów połowowych, będących w posiadaniu Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR), a sprawozdawanych przez armatorów łodzi oraz kutrów rybackich. W opracowaniu zamieszczono również wyniki z badań przeprowadzonych in situ polegających na zebraniu informacji o rzeczywistym rozmieszczeniu narzędzi połowowych w kwadracie S4.

Monitoring ptaków wodnych i ssaków morskich występujących na Ryfie Mew w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”

Celem liczeń jest wypełnienie luki w wiedzy dotyczącej liczebności i składu gatunkowego ptaków i ssaków morskich pojawiających się w rejonie Ryfu Mew. Ryf Mew pełni ważną funkcję dla tych ptaków przede wszystkim w okresie migracji jesiennej (lipiec-październik), jako miejsce przystankowe dogodne do uzupełnienia zapasów energetycznych podczas żerowania i odpoczynku.

Wprowadzenie osobników fok do środowiska w ramach restytucji – 2019

Projekt „Restytucji i ochrony fok szarych w Polsce” został zainicjowany przez Stację Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w 1996 roku. Realizując założenia projektu, co roku od wiosny 2002 (poza rokiem 2006) na wolność wypuszczane są foki wyhodowane lub uratowane przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF oraz pracowników i wolontariuszy Stacji Morskiej. Rok 2019 to dwudziesty trzeci rok programu ochrony bałtyckich fok, w ramach którego wypuszczono na wolność dziewięć młodych fok szarych.

Wprowadzenie osobników fok do środowiska w ramach restytucji – 2018

W 2018 roku po raz dwudziesty drugi w ramach programu ochrony bałtyckich fok wypuszczono na wolność́ osiem młodych fok szarych. Dwie z nich to potomstwo fok przebywających w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pozostałe sześć fok urodziło się na wolności, ale ze względu na zły stan zdrowia trafiły na rehabilitację do fokarium Stacji Morskiej.

Wprowadzenie osobników fok do środowiska w ramach restytucji – 2017

2017 to już dwudziesty pierwszy rok programu ochrony bałtyckich fok. 8 maja, na plaży Słowińskiego Parku Narodowego, niedaleko miejscowości Czołpino wypuszczono na wolność́ cztery młode foki szare. Jest to potomstwo fok przebywających w fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Raport z projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” 2012-2015

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”, realizowany w latach 2012-2015 przez Fundację WWF Polska w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu) i przy wsparciu Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach