O projekcie Projekt

Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18)

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (trzech gatunków fok i morświnów) oraz lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) na polskim wybrzeżu przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych na temat gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok.

Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki pojawiające się na plażach i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.

Powyższy zakres uzupełniony jest działaniami edukacyjno-informacyjnymi prowadzonymi przez wszystkie podmioty biorące udział w projekcie. Działania te realizowane są zarówno bezpośrednio na wybrzeżu, jak też w postaci online czy bezpośrednich forów dyskusyjnych.

Fot. Marcin Łukawski
Fot. Marcin Łukawski
 Cele szczegółowe projektu:
 1. Monitoring i docelowe ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków i ptaków, w tym testowanie alternatywnych narzędzi połowowych bezpieczniejszych dla tych gatunków.
 2. Ochrona fok i ich lęgowisk oraz lęgowych ptaków morskich i ich siedlisk przed antropogenicznymi zagrożeniami (głównie przed niepokojeniem i płoszeniem).
 3. Rehabilitacja dzikich fok wymagających weterynaryjnej pomocy (pomoc udzielana osłabionym, rannym lub chorym fokom, głównie młodym, zaobserwowanym na polskim wybrzeżu).
 4. Zbiór danych z zakresu występowania, biologii i ekologii ssaków i ptaków morskich, a także na temat zagrożeń ze strony działalności człowieka wobec tych gatunków, w celu udoskonalenia metod zarządzania ich ochroną.
 5. Zwiększenie akceptacji dla ochrony ssaków i ptaków morskich i redukcja zagrożeń antropogenicznych poprzez szeroką edukację i informację.

Planowane efekty projektu:

Oczekuje się, że głównym efektem ekologicznym projektu będzie obniżenie śmiertelności gatunków ujętych w projekcie. Udzielana będzie pomoc osłabionym, rannym lub chorym fokom, głównie młodym osobnikom, zaobserwowanym na polskim wybrzeżu, które będą wypuszczane po rehabilitacji odbytej w Stacji Morskiej IOUG z powrotem do środowiska naturalnego. Przetestowanie alternatywnych narzędzi połowowych, jak i analiza prawna dotycząca możliwości ich stosowania, mają docelowo przyczynić się do zmniejszenia przyłowu chronionych gatunków ssaków i ptaków. Ponadto zakłada się wzrost liczby par lęgowych i liczby lęgów wybranych gatunków ptaków morskich, którym uda się wychować pisklęta w rejonach objętych działaniami projektowymi prowadzonymi przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych Kuling, a także znaczące ograniczenie płoszenia fok obserwowanych na plażach polskiego wybrzeża dzięki prowadzonym interwencjom patrolu terenowego WWF i Stacji Morskiej IOUG. Projekt zakłada również, iż poprzez szerokie działania edukacyjno-komunikacyjne zwiększy się świadomość Polaków nt. potrzeby ochrony morskich gatunków i ich siedlisk.

Działania projektowe:

 • Ochrona lęgów wybranych gatunków ptaków morskich przy użyciu koszy ochronnych zakładanych na lęgi, tablic ostrzegających turystów, czy fotopułapek, jak również poprzez bezpośredni nadzór w Rezerwacie Mewia Łacha.
 • Rehabilitacja dzikich fok wymagających leczenia i monitoring ich wędrówek przy pomocy nadajników.
 • Prowadzenie bazy danych nt. ssaków i ptaków oraz ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji polskiego wybrzeża.
 • Funkcjonowanie Błękitnego Patrolu (200 wolontariuszy) patrolującego całe polskie wybrzeże Bałtyku.
 • Cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu w celu budowania akceptacji ochrony, a w dłuższej perspektywie w celu redukcji zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.
 • Działania edukacyjne prowadzone wśród turystów, mieszkańców nadmorskich miejscowości, dzieci i młodzieży, a także środowisk eksperckich.
 
 

Wartość projektu: 5 310 882,32 PLN

 
Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 4 514 249,97 PLN

 

Partnerzy projektu:

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING 

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych sygnalizować można wysyłając zgłoszenie na adres: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub poprzez mechanizm zawarty na stronie.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO zgodnie z motywem 60 i 66 Preambuły RODO oraz wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, udostępniamy treść klauzuli informacyjnej.

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach