Aktualności Jak ratować gatunki chronione przed przypadkowym przyłowem?  

15 lipca 2023

Przypadkowy przyłów zwierząt, w tym gatunków chronionych, np. ssaków i ptaków morskich, stanowi jedno z największych zagrożeń różnorodności biologicznej mórz i oceanów. W celu jego minimalizacji poszukuje się różnych rozwiązań. Jednym z nich jest modyfikacja tradycyjnych narzędzi połowowych lub prace nad konstrukcją nowych, tak aby z jednej strony uniemożliwiały one śmierć zwierząt gatunków niedocelowych, a z drugiej strony zapewniały opłacalność ekonomiczną połowów. 

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Fundacja WWF Polska zleciła przygotowanie opracowania, w którym została zebrana dotychczasowa wiedza nt. narzędzi stosowanych i testowanych w Europie w kontekście aktualnej legislacji, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Bałtyckiego. Efektem tych prac jest ekspertyza „Alternatywne narzędzia połowowe i możliwości ich zastosowania w polskiej części Morza Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych oraz przepisów krajowych i międzynarodowych”. 

Ekspertyza opisuje sam problem przyłowu w odniesieniu do różnych grup gatunków zwierząt, stanowi przegląd stosowanych alternatywnych narzędzi połowowych w Polsce i Europie, przegląd prawodawstwa w tym zakresie, a także zawiera pewne propozycje na przyszłość. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania, które jest dostępne pod adresem: 

https://chronbaltyk.pl/opracowania-i-raporty/ 

Opracowanie to wpisuje się w zapisy Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia, w której konieczność „wyeliminowania przyłowu lub jego ograniczenia do poziomu umożliwiającego odbudowę i zachowanie gatunków” stanowi jedno z kluczowych zobowiązań do 2030 r. W podobnym duchu utrzymane są zapisy zaktualizowanego w 2021 r. Bałtyckiego Planu Działania HELCOM, jak i tegorocznego Planu działania UE: ochrona i odbudowa ekosystemów morskich w celu zapewnienia zrównoważonego i odpornego rybołówstwa. Jednak warto również zaznaczyć, że ograniczenie przyłowu leży w interesie samych rybaków, jeśli zależy im na społecznej akceptacji stosowanych przez nich metod połowowych. 

Zapraszamy serdecznie do lektury, jak również zachęcamy do kontaktu z Fundacją WWF Polska w zakresie tej tematyki – jesteśmy otwarci na współpracę, do czego skłania nas nie tylko troska o przyrodę, ale również dialog, jaki prowadzimy ze stowarzyszeniami rybackimi w naszym kraju. 

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

  • sieweczkę obrożną
  • ostrygojada
  • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach