O projekcie Poprzedni projekt

PROJEKT ,,OCHRONA SSAKÓW I PTAKÓW MORSKICH I ICH SIEDLISK” POIS.02.04.00-00-0021/16

Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. w wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpiło obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.
Fot. Marcin Łukawski
Fot. Marcin Łukawski
Cele szczegółowe projektu:
 1. Ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków.
 2. Ochrona fok i miejsc ich wypoczynku przed zagrożeniami ze strony człowieka (szczególnie przed niepokojeniem i płoszeniem).
 3. Rehabilitacja wymagających weterynaryjnej pomocy dzikich fok.
 4. Monitoring oraz zbiór danych z zakresu biologii i ekologii ssaków morskich, a także na temat zagrożeń ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu wobec ssaków morskich w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunków, w tym przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej.
 5. Monitoring wybranych gatunków ptaków morskich i ochrona ich lęgów przed czynnikami antropogenicznymi.

Populacje gatunków ptaków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki. W tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka rozpowszechniane są instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego odbywają się cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczynia się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie skutkuje redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.

Planowane efekty projektu:

Oczekuje się, że głównym efektem ekologicznym projektu będzie obniżenie śmiertelności gatunków ujętych w projekcie. W wyniku stosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu morświnów w sieciach rybackich. Udzielana będzie pomoc osłabionym, rannym lub chorym fokom, głównie młodym osobnikom, zaobserwowanym na polskim wybrzeżu, które będą wypuszczane po rehabilitacji odbytej w Stacji Morskiej IOUG z powrotem do środowiska naturalnego. Ponadto zakłada się wzrost liczby par lęgowych i liczby lęgów wybranych gatunków ptaków morskich, którym uda się wychować pisklęta w rejonach objętych działaniami projektowymi prowadzonymi przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych Kuling, a także znaczące ograniczenie płoszenia fok obserwowanych na plażach polskiego wybrzeża dzięki prowadzonym interwencjom patrolu terenowego WWF i Stacji Morskiej IOUG.

 

Działania projektowe:

 • Prowadzenie bazy danych nt. ssaków i ptaków oraz ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji polskiego wybrzeża.
 • Prowadzenie patrolu terenowego, Błękitnego Patrolu (200 wolontariuszy), obejmującego całe polskie wybrzeże Bałtyku.
 • Działania edukacyjne prowadzone wśród turystów, mieszkańców nadmorskich miejscowości, dzieci i młodzieży, a także środowisk fachowych.
 • Ochrona lęgów wybranych gatunków ptaków morskich przy użyciu tablic ostrzegających turystów, koszy, fotopułapek czy platform gniazdowych dla rybitw.
 • Rehabilitacja wymagających leczenia dzikich fok i monitoring ich wędrówek przy pomocy nadajników.
 
 

Wartość projektu: 3 520 904,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 2 992 768,40 PLN

 

Partnerzy projektu:

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych sygnalizować można wysyłając zgłoszenie na adres: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub poprzez mechanizm zawarty na stronie.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO zgodnie z motywem 60 i 66 Preambuły RODO oraz wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, udostępniamy treść klauzuli informacyjnej.

 

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach