O projekcie Poprzedni projekt

PROJEKT ,,OCHRONA SSAKÓW I PTAKÓW MORSKICH I ICH SIEDLISK” POIS.02.04.00-00-0021/16

Projekt miał na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. W wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpiło obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana była także działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działało na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją.  

Fot. Marcin Łukawski
Fot. Marcin Łukawski
Cele szczegółowe projektu:
 1. Ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków. 
 2. Ochrona fok i miejsc ich wypoczynku przed zagrożeniami ze strony człowieka (szczególnie przed niepokojeniem i płoszeniem).
 3. Rehabilitacja wymagających weterynaryjnej pomocy dzikich fok.
 4. Monitoring oraz zbiór danych z zakresu biologii i ekologii ssaków morskich, a także na temat zagrożeń ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu wobec ssaków morskich w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunków, w tym przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej.
 5. Monitoring wybranych gatunków ptaków morskich i ochrona ich lęgów przed czynnikami antropogenicznymi.

Działania projektowe:

 • Prowadzenie bazy danych nt. ssaków i ptaków oraz ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji polskiego wybrzeża. 
 • Prowadzenie patrolu terenowego, Błękitnego Patrolu (200 wolontariuszy), obejmującego całe polskie wybrzeże Bałtyku. 
 • Działania edukacyjne prowadzone wśród turystów, mieszkańców nadmorskich miejscowości, dzieci i młodzieży, a także środowisk fachowych. 
 • Ochrona lęgów wybranych gatunków ptaków morskich przy użyciu tablic ostrzegających turystów, koszy, fotopułapek czy platform gniazdowych dla rybitw. 
 • Rehabilitacja wymagających leczenia dzikich fok i monitoring ich wędrówek przy pomocy nadajników. 
 • Cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu w celu budowania akceptacji ochrony, a w dłuższej perspektywie w celu redukcji zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich. 
 
 

Wartość projektu: 3 520 904,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 2 992 768,40 PLN

Partnerzy projektu:

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Jeśli spotkasz na plaży fokę, poinformuj o tym:

Jeśli widziałeś na plaży:

 • sieweczkę obrożną
 • ostrygojada
 • rybitwę białoczelną, rzeczną lub czubatą

zgłoś obserwację na: baza@wwf.pl

Pobierz poradnik

Projekt Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja (POIS.02.04.00-00-0042/18) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II POIiŚ 2014-2020

Newsletter

Dołącz do newslettera otrzymując najnowsze informacje o naszych działaniach